Witamy na naszej stronie

Jesteśmy firmą działającą już od 1976 roku. Wszystkie nasze działania oparte są o nasze uzyskane patenty.

Główne nasze prace to ochrona środowiska. Są to opracowania autorskie, wdrożone do produkcji, za które otrzymaliśmy wiele nagród i wyróżnień.
czytaj więcej

Masa Izoling

Komentarze:

Przykładowy komentarz
dodany 27 Lipiec 2007 przez admin

Jakiś komentarz

Ekonomika
dodany 12 Styczeń 2008 przez admin

 Technologia zagospodarowania odpadów komunalnych
                                         „IZOLING”

I. Cel opracowania  

         Celem opracowania jest wykazanie korzyści ekonomicznych w połączeniu z efektami ekologicznymi zastosowania technologii recyklingu odpadów komunalnych IZOLING w systemie gospodarki odpadami w obliczu planowanych, nowych uregulowań prawnych wymuszających na gminach obowiązek zwiększenia procentowego udziału recyklingu w strumieniu odpadów, między innymi poprzez podniesienie wysokości opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska tzw. opłaty marszałkowskiej.

II. Opis technologii

         Technologia IZOLING polega na wykorzystaniu części odpadów komunalnych nie dających się wykorzystać po procesie sortowania do użycia jako surowce wtórne, (takie jak mokre i zabrudzone kartony, gazety, szmaty, opakowania kartonowe po napojach i sokach inne odpady włókniste dotychczas nie sortowane), do produkcji masy IZOLING spełniającej wymogi gleby klasy C. Masa ta  może zostać wykorzystana zarówno w obiegu wewnętrznym składowania jako tzw. „przesypka” określonej partii odpadów zastępując w tym procesie ziemię bądź piasek ( a więc materiały które należy pozyskać lub  zakupić, przy prawidłowej eksploatacji składowiska - oszczędność pojemności ca 24%), jak też jako produkt możliwy do zbycia podmiotom realizującym procesy rekultywacji terenów poprzemysłowych. W tym drugim wariancie należy podkreślić szczególną konkurencyjność masy IZOLING wobec stosowanego powszechnie humusu polegającą na możliwości pokrywania i zatrawiania powierzchni stromych bez ryzyka ich wymywania przez opady atmosferyczne, a także na możliwości uzyskania porównywalnych efektów ekologicznych przy zastosowaniu warstwy masy IZOLINGU kilkakrotnie cieńszej od wymaganej warstwy humusu. Szczegółowy opis wariantów zastosowania produktu znajduje się w materiałach prezentacyjnych firmy IZOLING-AKAM dostępnych na stronie internetowej- http://www.izoling.pl

III. Założenia organizacyjne

         Linia technologiczna produkcji masy IZOLING wybudowana i zlokalizowana zostanie w pobliżu obiektu poddanego rekultywacji wskazanego przez Inwestora, jako istotne uzupełnienie ciągu technologicznego prowadzącego do uzyskania ze strumienia odpadów produktów użytecznych. 

IV. Założenia techniczne

         Zakupiona zostanie linia technologiczna o wydajności 3 tys. Mg/ rok z możliwością jej podwojenia poprzez zastosowania dwuzmianowego systemu pracy. Jako materiał wsadowy wykorzystane zostanie część odpadów z sortowni odpadów .  Dla stworzenia optymalnych warunków funkcjonowania linii technologicznej IZOLING należy przeanalizować proces sortowania w kontekście ewentualnego wydzielenia strumienia odpadów takich jak: tekstylia, opakowania wielomateriałowe, oraz zanieczyszczona makulatura. Rozważenia wymaga również aspekt bezpośredniej współpracy przyszłego użytkownika z producentami opakowań i Organizacjami Odzysku co mogłoby zaowocować znacznym zwiększeniem przychodów w postaci ekwiwalentu opłaty produktowej.

V. Założenia ekonomiczno – finansowe

         Analizę sporządzono dla pełnego7-mio letniego okresu  i III   kw 2007r w warunkach porównywalnych 2007r.
Koszt zakupu linii technologicznej  wraz z prawami korzystania z patentu wyniesie 560 tys. zł.
Inwestycja zostanie zrealizowana w IV kw. 2007r., a pierwsze efekty ekonomiczne pojawią się jeszcze w ostatnich tygodniach 2007r.
Stopień amortyzacji urządzenia przyjęto w metodzie liniowej na poziomie 15 %.
Koszty eksploatacji sprowadzają się do :
-          kosztów wynagrodzeń z narzutami 2 pracowników po 2500 zł/ m-c
-          kosztów zużycia energii elektrycznej przy zainstalowaniu mocy 3x 380V, 50 Hz, 65 kW, w 2007r uwzględniono opłatę przyłączeniową 
-          kosztów konserwacji i remontów na poziomie 10 tys/rok począwszy od roku 2008
-          kosztów ogólnego zarządu na poziomie 5% kosztów ogółem bez amortyzacji
Przychody z działalności określone zostały jako:
-          przychody z przyjęcia odpadów w cenie 50 zł/Mg wynikającej z kosztów składowania jakie musi ponieść właściciel odpadu w przypadku kierowania ich na składowisko z pominięciem procesu wykorzystania, pomniejszonych o wynegocjowany upust.
-          powiększenie ceny przyjęcia odpadów o aktualną wielkość tzw opłaty marszałkowskiej tj. 15,75zł/Mg za składowanie zmieszanych odpadów komunalnych, w wysokości 50% całej masy
-          przychody ze sprzedaży produktu w wysokości 30zł/Mg przy założeniu że zbyciu podlegać będzie 50% wyprodukowanego IZOLINGU tj. 1,5 tys Mg/rok.
-          przychody z ograniczenia kosztów zakupu materiału inertnego na przesypową warstwę technologiczną na składowisku odpadów. Założono że wykorzystanie do tego celu 50% masy IZOLING zastąpi 12 tys. Mg tego materiału koniecznego do zakupu w cenie 10 zł za Mg.
-          dodatkowym przychodem, jak już wspomniano, może być pozyskanie opłaty produktowej od producentów lub Organizacji Odzysku w przypadku przyjęcia odpadów z zewnątrz (np. opakowań wielomateriałowych) i wykonanie usługi ich przetworzenia. W niniejszej analizie pominięto jednak ten aspekt bowiem jest on uwarunkowany lokalną polityką przyszłego dysponenta linii technologicznej
Dla powyższych założeń sporządzono prognozę rachunku wyników w wersji porównawczej w latach 2007- 2008, oraz prognozę rachunku wyników w wersji kalkulacyjnej na lata 2007-2014. Na tej podstawie określono wartość zaktualizowaną netto przedsięwzięcia - NPV przy rocznej stopie dyskontowej 6% i wewnętrzną stopę zwrotu – IRR

VI. Omówienie wyników analizy

Analiza wykazuje że inwestycja charakteryzuje się wysoką efektywnością. Zaktualizowana wartość netto przedsięwzięcia NPV wynosi 323,9 tys. zł, a wewnętrzna stopa zwrotu IRR 23% , pomimo że autorzy opracowania z oczywistych względów nie uwzględnili w prognozie wpływów szeregu potencjalnych pozycji, których ewentualne pojawienie się w fazie rzeczywistego funkcjonowania linii technologicznej zależy w dużej mierze od samego jej dysponenta. Należy jednak podkreślić, że w aktualnym, a tym bardziej w przyszłym stanie prawnym nie ma alternatywy wobec stosowania w gospodarce odpadami szeroko rozumianego recyklingu. Wymuszeniu takiego stanu rzeczy będą służyły akty prawne,  których stosowanie zaskutkuje np. wzrostem opłat i kar za składowanie głównie odpadów posegregowanych. W nowym stanie prawnym (zatwierdzonym od 01,01.2008) opłacalność linii technologicznej IZOLING będzie znacznie wyższa od prognozowanej w niniejszej analizie.  Można również założyć wykonanie linii o znacznie większej wydajności jeżeli stosowanie proponowanej technologii znajdzie akceptacje.   W tym kontekście na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że szersze działania modernizacyjne mogą odbywać się z wykorzystaniem Funduszy Pomocowych .
                           
   Opracowanie:
Piotr Mężyk
Jan Kozubek
Mieczysław Gałęziowski

Wszelkie prawa zastrzeżone © Izoling-Akam Sp. z o.o. | Wykonanie jusnet.pl