Witamy na naszej stronie

Jesteśmy firmą działającą już od 1976 roku. Wszystkie nasze działania oparte są o nasze uzyskane patenty.

Główne nasze prace to ochrona środowiska. Są to opracowania autorskie, wdrożone do produkcji, za które otrzymaliśmy wiele nagród i wyróżnień.
czytaj więcej

Masa Izoling

Masa Izoling

W skrócie

Przedstawiamy Państwu linię technologiczną do produkcji masy IZOLING®. Materiałem wsadowym do produkcji masy IZOLINGU są; pozostałości posegregacyjnych frakcji odpadów komunalnych; czyli mokre kartony, opakowania kartonowe po napojach, odpady włókniste, szmaty, odzież, materiał który nie znajduje nabywcy bo nie nadaje się do recyklingu z różnych innych względów niż wymieniono.

Linia technologiczna to zestaw maszyn i urządzeń, które pozwalają nie tylko na produkcję masy IZOLING z połączenia włókien celulozowych tekstylnych, znajdujących się w odpadach komunalnych, ale także po prostym przezbrojeniu staje się wydajnym urządzeniem do rozdrabniania i rozproszkowania wszelkich materiałów z tworzyw sztucznych jak butelki Pet, opakowania i inne.

Spis treści

 • Wprowadzenie
 • Skład Izolingu
 • Zastosowanie Izolingu
 • Zastosowanie Izolingu w wersji podstawowej
 • Zastosowanie Izolingu w wersji rekultywacyjnej nieużytków szlamowych
 • Dane techniczne linii technologiczej Izoling
 • Sposób zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych
 • Korzyści ekonomiczne
 • Zalety Izolingu
 • Analizy i tabele, dane ogólne eksploatacji linii technologicznej Izoling
  • Dane ogólne eksploatacji składowiska odpadów komunalnych
  • Efekty ekonomiczne związane z eksploatacją linii technologicznej izoling
 • Dodatkowe informacje na temat Izolingu
 • Wykaz opracowań patentowych technologii Izoling

Wprowadzenie

Odpady komunalne nie powinny być postrzegane wyłącznie jako niewygodny balast, są bowiem także źródłem wartościowych materiałów możliwych do odzyskania i ponownego zastosowania.

Ta prawda nabiera szczególnego znaczenia w świetle nowej ustawy o zagospodarowania odpadów przez władze samorządowe. Rzecz w tym by wybrać najwłaściwsze z możliwych do zastosowania technologii zagospodarowania odpadów, pozwalającą nie tylko na nieuciążliwe dla środowiska deponowanie, ale i wyraźne zmniejszenie ich strumienia poprzez fakt wykorzystania części odpadów nawet tych, które przy zastosowaniu pełnej selektywnej zbiórki nie mogły być dotąd przetworzone.

Jedną z takich kompleksowych technologii dających także wymierne efekty ekonomiczne jest Izoling. Technologia ta bazuje na włóknistych materiałach pochodzenia zwierzęcego i roślinnego tj. na mokrych kartonach, gazetach, szmatach, opakowaniach kartonowych po napojach i zużytych włóknach sztucznych - materiałach nie nadających się do tradycyjnego recyklingu i jak dotąd zalegających na wysypiskach.

Zgodnie z danymi zawartymi w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2010 - Projekt Średni, skład morfologiczny odpadów komunalnych, wytwarzanych w ośrodkach miejskich wynosi : odpady kuchenne ulegające biodegradacji 33%, odpady zielone 2%, papier i tektura 30%, drewno 2%, opakowania wilomateriałowe 4%, tworzywa sztuczne 14%, szkło 8%, metal 5%, odzież i tekstylia 1%, odpady mineralne 10%, odpady niebezpieczne 1%.

procentowy udział odpadów

Rys. 1. Procentowy udział odpadów

Zastosowanie linii technologicznej IZOLING® pozwala z jednej strony na zmniejszenie objętości odpadów ze względu na zużycie do produkcji Izolingu papieru i tekstyliów, ale także po prostym przezbrojeniu urządzeń na rozdrobnienie wszelkich materiałów z tworzyw sztucznych takich jak butelki PET, opakowania z PE i PP i inne. Sumarycznie te dwa strumienie przetworzonych odpadów zmniejszają objętość wysypiska o ponad 30%. Z drugiej strony każdy z wyżej wymienionych składników ( surowców ) znajduje swoje praktyczne zastosowanie.

I tak pochodne papieru i włókien po odpowiednim doposażeniu stają się materiałem inertnym na wysypiskach, a w innych odmianach uniwersalnym materiałem rekultywacyjnym. Po dodaniu do niego kompozycji nasion lub sadzonek Izoling służyć może do rekultywacji takich terenów jak:

 • wysypisk komunalnych - finalna rekultywacja
 • nieużytki skaliste - np. strome zbocza dróg i autostrad
 • gliniaste stromizny - np. gliniaste strome zbocza dróg i autostrad
 • nieużytki piaszczysto-żwirowe
 • nieużytki gliniasto-podmokłe
 • nieużytki typu szlamowiska (osady ściekowe)
 • tereny poprzemysłowe o niejednolitym pH. (np. hałdy)

Izoling może być wykorzystywany również jako rolowana łąka na siatce do zastosowania w komponowaniu małej architektury. Natomiast zmielony plastik znajduje zastosowania przy produkcji paneli dźwiękochłonnych montowanych w pobliżu dróg i autostrad.

Skład Izolingu

IZOLING® zawiera w swoim składzie od 20 do 80 proc. wagowych rozdrobnionej makulatury, od 10 do 70 proc. wagowych rozdrobnionych tkanin i włóknin naturalnych i sztucznych, od 4 do 40 proc. wagowych wody oraz od 1 do 5 proc. wagowych środków dezynfekujących.

Masę tę dodatkowo wzbogaca się środkami adsorpcyjnymi w ilości 5 - 30 proc.

Cenną zaletą IZOLINGU jest wykorzystanie do jego produkcji materiałów odpadowych, trafiających na składowisko. Masa ta jest łatwo wytwarzana w bezpośrednim sąsiedztwie składowiska. Zakłada się przy tym, że będzie postępować selektywna zbiórka odpadów, a niektóre z nich, jak np. zanieczyszczona makulatura, zanieczyszczone szmaty i inne materiały włókniste będą odzyskiwane w miejscu deponowania śmieci. Jest to istotny wstęp do tak proponowanego recyklingu.

procentowy udział odpadów

Rys. 2. Skład Izolingu

Izoling - zastosowanie i efekty:

Zastosowanie:

 • masa do przykrywania odpadów komunalnych
 • uniwersalny materiał rekultywacyjny
 • rewitalizacja szlamowisk
 • nowatorski sposób składowania odpadów z tworzyw sztucznych

Efekty:

 • zwiększenie pojemności składowisk odpadów komunalnych
 • zmniejszenie objętości składowanych odpadów komunalnych
 • zmniejszenie kosztów eksploatacji składowisk odpadów komunalnych
 • tania i szybka metoda rekultywacji
 • zupełnie nowatorska metoda rewitalizacji szlamowisk
 • 30% deponowanych odpadów mniej
Sortownia
Składowisko
Selektywna zbiórka
izoling zastosowanie izoling zastosowanie izoling zastosowanie
źródło surowca
izoling zastosowanie
izoling zastosowanie
izoling zastosowanie
20-80% wagowy makulatura10-70% wagowy tekstyliatworzywa sztuczne
izoling zastosowanie izoling zastosowanie izoling zastosowanie
izoling składnik masy inertnej
2,5-3,0mg/h + woda 4-40% wag., środki dezynfekcyjne 1-5% wag., środki absorbcyjne 5-30% wag., piasek 30-50% wag.
izoling zastosowanie
izoling zastosowanie
korzyści:
pozyskanie materiału inetnego, zwiększenie objętości składowiska, filtracja i absorbcja nieprzyjemnych zapachów.
 materiał do wytwarzania ekranów dźwiękochłonnych
izoling zastosowanie  izoling zastosowanie  izoling zastosowanie
izoling materiał rekultywacyjny, blebotwórczy + kompozycja nasion, nawozy sztuczne, absorberyizoling zastosowanie korzyści:
końcowa rekultywacja składowiska, rekultywacja terenów zdegradowanych biologicznie

korzyści:
znaczące zmniejszenie objętości odpadów, magazynowanie poza składowiskiem, mozliwość wykorzystania w przyszłości, zmniejszenie uciążliwości akustycznej dróg
izoling zastosowanie  izoling zastosowanie
izoling materiał rekultywacyjny osadów ściekowych + kołderki, zrzezyizoling zastosowanie korzyści:
osuszanie, rewitalizacja

Tabela. 1. Izoling - zastosowanie i korzyści

Zastosowanie Izolingu w wersji podstawowej

Izoling jako masa inertna na wysypisku
Rys. 3. Izoling jako masa inertna na
wysypisku

Masa IZOLING, opatentowana w swej pierwotnej wersji jako materiał inertny na wysypiska śmieci, produkowana może być z zanieczyszczonej makulatury (20 - 80% wagowych masy), wszelkiego rodzaju szmat i materiałów włóknistych (10 - 40% wagowych masy) oraz innych tekstyliów, również sztucznych. Po zmieszaniu z wodą i uzupełnieniu o środki dezynfekujące oraz adsorbery zapachów oraz dodanie 20-50% wagowych piasku, może być rozprowadzana w postaci płynnej do przykrywania dziennej porcji deponowanych śmieci. W tym charakterze sprawdza się idealnie - przylega bowiem szczelnie do podłoża, pochłania wyziewy deponii (siarkowodór, merkaptany) i jest odporna na wymywanie ze stromizn - tyle ze względu na skłonność do filcowania jak też i obecność niewielkiej ilości sztucznych, niebiodegradowalnych włókien scalających rozkładaną już przez saprofityczne bakterie i grzyby celulozową papkę.

Podłoże szlam z oczyszczalni ścieków
Rys. 4. Podłoże szlam z
oczyszczalni ścieków

Masa IZOLING w swej wersji podstawowej nie nadaje się jeszcze do szeroko pojętej rekultywacji terenów poprzemysłowych. Brak jej bowiem tzw. gruzełkowatości pozwalającej na kiełkowanie nasion i rozrost korzeni roślin. By to było możliwe, do masy wprowadzane są zmienne ilości (w zależności od przeznaczenia) uzupełniających komponentów, nadających włókninie - po pierwsze - cech porównywalnych do średniej jakości warstwy gleby, po drugie - stabilizujących odczyn podłoża w wąskim zakresie pH przez dodanie moderatorów, po trzecie wyposażenie również w nasiona roślin zachowujących długo zdolność kiełkowania, bardzo wytrzymałych, o cechach pionierskich i dostosowanych do konkretnych terenów (inny zestaw nasion na strome zbocza np. wcinki przydroży w zbocza gór, odmienny na teren piaszczysty a jeszcze inny do rekultywacji powierzchni skalnych czy też terenów podmokłych albo do utworzenia "samo nawożącej się łąki" - obecne rośliny motylkowe itd.)

Podłoże tłuczeń wapienny (zasadowe)
Rys. 5. Podłoże tłuczeń
wapienny (zasadowe)

Aby masa IZOLING spełniała rolę gleby, prócz naturalnej higroskopijności oraz dodatku substancji dezynfekujących, powinna być wzbogacona o adsorber koloidalny, który dzięki zdolności do pęcznienia zwiąże pozostałe składniki podłoża w jednolitą masę i nada podłożu bardzo pożądany charakter gruzełkowaty; co sprawi, że pojawiają się wolne przestrzenie mogące wypełnić się częściowo wodą i nieodzownym powietrzem.

Receptura samego IZOLINGU przewiduje zastosowanie rozwłóknionej makulatury, włókien tekstylnych, środka dezynfekującego oraz neutralizatora lotnych kwasów humusowych i ewentualnego aktywatora enzymów produkowanych przez szczepy bakteryjne oraz osiągalne przez korzenie roślin, o optymalnym składzie - otoczkowane - tworzące agregacje, koloidalne nawozy sztuczne. Nasiona roślin stosuje się globalnie w ilości 50-80 kg/ha, natomiast ich proporcja musi być indywidualnie dobierana do każdego podłoża po uwzględnieniu czynników środowiskowych. Pozostaje kwestia "biologicznego startera" - szczepu lub szczepów bakteryjnych, które są dobierane jednostkowo w zależności od miejsca przeznaczenia, a ich ilość określa się w odniesieniu do m3 masy podłoża.

Podłoże skaliste
Rys. 6. Podłoże skaliste

Należy mocno podkreślić, że składniki masy rekultywacyjnej w poszczególnych przypadkach muszą być dobierane indywidualnie w zależności od miejsca przeznaczenia uwzględniając wszystkie parametry środowiska: stan uwodnienia, napowietrzenie, rodzaj podłoża rekultywowanego i jego odczyn a także nachylenie ewentualnego zbocza i naświetlenie.

W zależności od potrzeb istnieje możliwość dozbrojenia masy okrywowej także o większe lub mniejsze ilości nawozów, adsorberów, aktywatorów, moderatorów rozszerzonych i zwiększenia ilości gatunków roślin.

W każdym z indywidualnych przypadków, wykonuje się odpowiednie badania umożliwiające zastosowanie najwłaściwszego unikalnego składu pulpy i dobór najwłaściwszej, gwarantującej uzyskanie oczekiwanego efektu roślinności.

Zastosowanie Izolingu w wersji rekultywacyjnej nieużytków szlamowych

Kiełkujące zrzezy wikliny zwyczajnej na matach izolingowych
Rys. 7. Kiełkujące zrzezy wikliny zwyczajnej
na matach izolingowych

Niecki szlamowe są z reguły trudnym do zrekultywowania terenem. Nie sposób bowiem zastosować uniwersalną tradycyjną metodę, gdy w szlamie zawartość poszczególnych soli jest zmienna (zależna od jego pochodzenia), a dopuszczalne normy z reguły przekroczone, włącznie z zawartością metali ciężkich. Ponadto szlam nieczęsto jest stabilizowany tlenowo. Dodatkowo prawie regułą jest, iż frakcja gęsta szlamu osadza się przy dnie, a nad nią zalega woda. A nawet jeśli sedyment szlamu jest gęsty w całej swej miąższości to zadarnianie takiej powierzchni tradycyjnym zasiewem jest nieskuteczne. Natomiast zaskakująco pozytywne rezultaty można uzyskać pokrywając powierzchnię szlamu matami IZOLINGU poprzetykanymi zrzezami (sadzonkami) Wikliny konopianki i Trzciny pospolitej. Maty te, stabilizowane są ażurową, wiskozową otuliną. Mogą być sczepiane ze sobą i kotwiczone uchwytami do nabrzeża, tak by wiatr nie mógł przemieszczać ich po powierzchni wody.

Spośród zespołu roślin terenów podmokłych (makrofitowych) do tak pomyślanej rekultywacji szczególnie przydatna jest: Wiklina konopianka (Salix viminalis) z racji szybkiego przyrostu i zdolności rozwoju w trudnych warunkach tlenowych oraz Trzcina pospolita (Phargamites australis) z powodu zdolności do tworzenia mikrostref tlenowych wewnątrz masy szlamu po przerośnięciu mat. Ponadto trzcina znana jest ze zdolności odwadniania osadów i usuwania ze szlamu nadmiaru związków azotu i fosforu, a także akumulowania pierwiastków śladowych łącznie z toksycznym ołowiem, kadmem, cynkiem, a nawet rtęcią. Przy tej metodzie rekultywacji szlamów, 15-20 centymetrowe zrzezy wikliny wtykane są mechanicznie w matę przed okryciem jej siatką wiskozową.

Pływające maty izolingowe przerośnięte wikliną
Rys. 8. Pływające maty izolingowe
przerośnięte wikliną

Przy dużym zaleganiu wody nad szlamem (opady atmosferyczne) maty IZOLINGOWE po nasączeniu wodą osiadają na podłożu, a materiał roślinny błyskawicznie przerasta podłoże. Na 100m2 powierzchni nieużytku przeznaczyć należy od 1500-2000 sztuk sadzonek pędowych. W szczególnych przypadkach gdy warstwa wody nad szlamem utrzymuje się niezmiennie długo, maty IZOLINGU w otulinie wiskozowej mogą być doposażone w granulki izoprenu ułatwiające utrzymanie maty na powierzchni. W takim przypadku rozłogi trzciny po przerośnięciu pływającego IZOLINGU wolno zakotwiczają w szlamie (ukorzeniają się) i rozpoczyna się sukcesywne odparowywanie zastoin. Powyższa metoda pozwala odzyskać do ponownego wykorzystania szereg terenów, o strategicznym znaczeniu, między innymi dla komunikacji i budownictwa.

Przykładowo obwodnice wokół miast można poprowadzić przez nieużytki typu : tereny podmokłe, szlamowiska poprzemysłowe - same w sobie tyleż nieestetyczne co i skażone. Zastosowanie pływających mat izolingowych dzięki doposażeniu w rośliny fitoremediacyjne pozwoli nie tylko osuszyć teren, ale i uwolnić go od skażenia, włącznie z metalami ciężkimi i fenolem. W ten sposób teren znajdzie swe pełne pożyteczne wykorzystanie równocześnie oszczędzając inne tereny zielone. Natomiast suche maty Izolingowe jak też płynna pulpa Izolingu , wyposażone w odpowiednio dobrane rośliny , dzięki odporności na wypłukiwanie może skutecznie zazielenić nieprzyjazne dla roślin stromizny nasypów drogowych i wcinek np. w skaliste zbocza dróg. Rośliny po przerośnięciu Izolingu uczynią zbocza nie tylko wizualnie estetycznymi, ale zwiążą grunt zabezpieczając go przed niebezpieczną erozją.

Dane techniczne linii technologiczej Izoling

Linia technologiczna Izoling
Rys. 9. Linia technologiczna Izoling

Materiałem wsadowym do produkcji IZOLINGU są mokre kartony, gazety, szmaty, opakowania kartonowe po napojach - materiał nie nadający się do tradycyjnego recyklingu.

Linia technologiczna to zestaw maszyn i urządzeń, które pozwalają nie tylko na produkcję masy IZOLING z połączenia włókien celulozowych tekstylnych, znajdujących się w odpadach komunalnych, ale także po prostym przezbrojeniu staje się wydajnym urządzeniem do rozdrabniania i rozproszkowania wszelkich materiałów z tworzyw sztucznych jak butelki Pet, opakowania i inne. To również w sposób istotny obniża objętość odpadów i znacząco wpływa na koszty transportu i składowania.

Linia technologiczna Izoling
Rys. 10. Linia technologiczna
Izoling

Linia zapewnia efektywną wydajność i jednorodność przemiału oraz żądaną wielkość frakcji w zależności od zastosowania rozmiaru sita.

Przy suchym tworzywie wysyp odbywa się bez zanieczyszczeń i zapylenia, bezpośrednio do worka poprzez wentylator wyciągowy, natomiast przy tworzywie mokrym bezpośrednio na taśmę transportera.

pakowanie tworzyw sztucznych
Rys. 11. Cyklon - pakowanie
zgranulowanych tworzyw
sztucznych

Układ wysypowy posiada odpowietrzenie i szczelne mocowanie worka, a dodatkowo pozwala na wymianę napełnionego pojemnika bez przerywania pracy młyna.

Roztarta masa jest wprowadzona do mieszalnika, który ujednolica oraz wzbogaca ją w niezbędne komponenty zależnie od przeznaczenia, takie jak adsorbery, środki dezynfekujące, nawozy sztuczne, nasiona roślin i inne. Masa jest gromadzona w zbiorniku a króciec, do którego podłącza się pompę ssąco-tłoczącą umożliwia przemieszczenie pulpy do cysterny. Za pomocą takiej samej pompy, metodą rozbryzgową rozprowadza się gotową masę na składowisku odpadów lub na terenie zdegradowanym.

W zależności od zapotrzebowania na masę IZOLING wydajność w/w linii produkcyjnej na życzenie użytkownika może być zwiększona.

Linia technologiczna IZOLINGU pozwala w ciągu 10 minut przezbroić się dając możliwość przeróbki wszystkich tworzyw sztucznych znajdujących się na wysypisku - skrzynki plastikowe, zderzaki, butelki po napojach itp. Powstały przemiał znajduje zastosowanie w drogownictwie.

Dane techniczneJednostkaWartość
Całkowita długość linii IZOLINGm16,0
Całkowita szerokość linii IZOLINGm3,60
Całkowita masa linii IZOLINGkg6100
Moc zainstalowana 3x380V, 50 HzkW65
Wyposażenie elektryczne zgodne z Euronormą
Poziom głośności (dla Izolingu)dBmax 72
Poziom głośności (dla tworzyw sztucznych)dBmax 89
Zużycie wody(w opcji na mokro)dcm3/hmax 1200
Wydajność linii - produkcja IZOLINGUkg/h900 na mokro (2500-3000)
Wydajność linii - tworzywa kruchekg/h700

Tabela. 2. Dane techniczne linii technologiczej Izoling

Sposób zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych

Na specjalną uwagę zasługuje możliwość wykorzystania linii technologicznej do produkcji IZOLINGU do rozdrobnienia praktycznie wszystkich trafiających na składowisko odpadów z tworzyw sztucznych. Są to odpady, które zajmują znacząco dużą objętość, a współczesność stawia nas przed faktem ciągłego wzrostu ich ilości.

Przedmiotem wynalazku jest sposób składowania tych, nie nadających się do przerobu przy dzisiejszych technologiach i rachunku ekonomicznym, odpadów.

Wyselekcjonowane i sproszkowane odpadowe tworzywa sztuczne pełnią rolę wypełniacza przy budowie dźwiękochłonnych ekranów ustawianych przy drogach szybkiego ruchu. Posiadając wysoki stopień pochłaniania energii akustycznej, oczekują w odpowiednio oznakowanych pojemnikach na możność powtórnego przemysłowego ich wykorzystania. Ponieważ ekrany dźwiękochłonne ustawiane są przy drogach, rozwiązany jest również problem łatwego dalszego transportu na miejsce ostatecznego ich wykorzystania.

Korzyści ekonomiczne

Zastosowanie linii technologicznej IZOLING pozwala na zmniejszenie objętości odpadów ze względu na zużycie do produkcji IZOLINGU papieru i tekstyliów oraz przemiał odpadków z tworzyw sztucznych co daje wartość około 30%.

zmniejszenie objętości odpadów

Rys. 12. Zmniejszenie objętości odpadów

Poniższy wykres przedstawia wypełnianie się czaszy składowiska na przestrzeni 20 lat eksploatacji w dwóch wariantach - tradycyjnie oraz przy zastosowaniu technologii produkcji IZOLINGU. Na osi "y" podano wartości w tys ton. Widać różnicę pojemności zapełnianego składowiska.

wypełnianie się czaszy składowiska na przestrzeni 20 lat eksploatacji

Rys. 13. Wypełnianie czaszy składowiska na przestrzeni 20 lat eksploatacji

Jednocześnie należy pamiętać, że IZOLING stosowany jest jako warstwa inertna a więc nie tylko "zabiera" z wysypiska odpady, ale jeszcze dodatkowo stanowi powód "nie przywożenia" na składowisko piasku czy też innej przekładki, co zdecydowanie zwiększa pojemność składowiska. Daje to wymierne efekty ekonomiczne.

Zalety Izolingu

Masa IZOLING:

 • jest odporna na działanie czynników atmosferycznych
 • utrzymuje wilgoć, nie ulega wymywaniu na skarpach
 • skutecznie przylega do podłoża
 • nie pyli
 • masa po wylaniu na składowisko tężeje już po paru godzinach tak skutecznie, że nawet silne opady nie są w stanie jej spłukać
 • nadmiar wody przenika przez masę
 • w połączeniu z nasionami roślin stanowi gotowy biologicznie czynny materiał
 • może być rozprowadzana na składowisku odpadów, terenie zdegradowanym przeznaczonym do rekultywacji - metodą rozbryzgową
 • może być też dostarczona w postaci zrolowanej "tapety" lub maty w otulinie wiskozowej
 • koszt stosowania IZOLINGU jest konkurencyjny w stosunku do innych materiałów izolujących, np. piasku, ziemi, czy pianek syntetycznych
 • ze względu na pozyskiwanie materiału do produkcji IZOLINGU bezpośrednio z odpadów komunalnych szacuje się, że zastosowanie masy na składowisku obniża koszt jego eksploatacji o około 30 proc., przedłużając jednocześnie żywotność składowiska o około 20 proc

Z wyliczeń wynika, że zastosowanie IZOLINGU jako warstwy zabezpieczającej składowisko odpadów komunalnych zamiast dotychczas wykonywanych tzw. przesypek - warstw inertnych z gruntu rodzimego, jest bardzo korzystne i przynosi wymierne efekty ekonomiczne wypływające z faktu uzyskiwania dodatkowej objętości składowiska dzięki mniejszej warstwie inertnej i pozyskiwania materiału ze składowanych odpadów.

Przy porównaniu zastosowania warstwy przesypowej o grubości 20 - 30 cm z materiału rodzimego oraz warstwy IZOLINGU o grubości 3 - 5 cm oszczędność waha się w granicach 25 - 30 %. IZOLING jest obecnie najtańszym materiałem zabezpieczającym odpady i stymuluje zarazem selektywną zbiórkę odpadów.

Ponadto IZOLING doposażony w nasiona czy też sadzonki wegetatywne roślin, pozwala na szybką rekultywację rozlicznych nieużytków, których rekultywacja tradycyjną metodą - (nawożenie humusu) była nie tylko bardzo kosztowna ale często utrudniona lub wręcz niemożliwa ze względu na spłukiwanie gleby np. ze zboczy hałd i trudności w zasiewie szlamu - tyleż ze względu na warunki wodno-glebowe, jak również brak stosownej technologii.

Analizy i tabele, dane ogólne eksploatacji linii technologicznej Izoling

Dane ogólne eksploatacji składowiska odpadów komunalnych:

 • Składowisko odpadów komunalnych dla 100 000 mieszkańców.
 • Eksploatacja składowiska przewi-dziana na 20 lat.
 • Całkowita pojemność składowiska 2 400 000 m3 przy współczynniku kompaktacji 1:4 600 000 m3 + 120 000 m3 przesypki = 720 000 m3.
 • Etapowo podzielona na 3 kwatery po 240 000 m3.
 • Ilość składowanych odpadów rocznie objętościowo 120 000 m3, wagowo 34 800 ton przy współczynniku kompaktacji 1:4.
Roczna ilość składowanych odpadów komunalnychMinimalny % segregacjiIlość rocznie uzyskanego surowca do produkcji Izolingu
120 000 m315 (tekstylia, makulatura)*18 000 m3

Ilość rocznie uzyskanego surowca do produkcji IzolinguPrzelicznik objętościowo wagowyIlość rocznie uzyskanego surowca do produkcji Izolingu
18 000 m30,35 400 ton

Dzienny czas pracyWydajność linii Izoling Wartość średnia **Ilość wyprodukowanej masy Izoling na dzień
8 h2 tony / h16 ton

Ilość rocznie uzyskanego surowca do produkcji IzolinguIlość wyprodukowanej masy Izoling na dzieńRocznie maszyna pracuje przy danej ilości surowca
5 400 ton16 ton337dni

Ilość rocznie uzyskanego surowca do produkcji IzolinguIlość dni w rokuŚrednio codziennie przy danej ilości surowca wytwarza
5 400 ton36514,7 ton / 49m3 Izolingu
*Zgodnie z wcześniej podanymi danymi odnośnie składu procentowego deponowanych odpadów komunalnych (Maksymalnie 21%)
** zależy od stopnia zawilgocenia materiału i waha się od 900kg/h do 2,5tony/h

Tabela. 3. Dane dotyczące eksploatacji linii technologicznej Izoling

Koszt wdrożeniaKoszt eksploatacji rocznie
Zakup linii Izoling (opcja) Montaż Szkolenie500 000złPłace 1500zł/m-c x 3 osoby54 000zł
Energia15 000zł
Remonty, naprawy3 000zł
Bhp2 000zł
Suma74 000zł

Koszt eksploatacji składowiska550 000 zł
Koszt przesypywania piaskiem 6 000 ton rocznie po 25 zł / tona150 000 zł
Przy wykorzystaniu masy Izoling ograniczenie ilości piasku do1500 ton rocznie37 500 zł
Zysk roczny112 500 zł

Tabela. 4. Koszty rocznie

Przychód roczny (Cena składowania za 1 tonę 40 zł)1 392 000 zł
Przy wykorzystaniu masy Izoling jako materiałów rekultywacyjnych rocznie oszczędność 18 000 m3 objętości tj. 5400 ton dodatkowo przyjętych odpadów216 000 zł dodatkowego przychodu rocznie
Przy dodatkowym przerobie tworzyw sztucznych (PET, plastiki, opakowania) cechujących się wysoką objętością w stosunku do masy (śr.7:1) przy około 14% ich zawartości w odpadach daje to rocznie 16 800m3 dodatkowej objętości na składowisku tj. 5040 ton dodatkowo przyjętych odpadów201 600 zł dodatkowego przychodu rocznie
Dodatkowy przychód roczny wynikający z pomniejszenia objętości deponowanych odpadów za pomocą technologii IzolingRazem rocznie: 417 600 zł

Tabela. 5. Przychody rocznie

Analizy i tabele, dane ogólne eksploatacji linii technologicznej Izoling

Efekty ekonomiczne związane z eksploatacją linii technologicznej izoling w zakładzie gospodarki komunalnej (zakładzie przetwarzającym odpady, sortowni, itp.)

Proponuje się uruchomienie technologii w trzech uwzględnionych poniżej etapach:

etap I uruchomienia technologii izoling Etap I.

Zakup urządzenia kompletnej linii technologicznej. Pozwoli to na kompleksowe zagospo-darowanie niesprzedanej makulatury i tekstyliów. Są one źródłem surowca dla produkcji masy Izoling, która w pierwszym etapie produkcji jest używana jako masa inertna służąca do przykrywania dziennej partii odpadów na składowisku. Należy oczekiwać, że wysypisko niechętnie będzie kupować materiał inertny (do 93r. żadne wysypisko nie przesypywało odpadów, obecnie to robią tylko nieliczne) tłumacząc to tym, że stosuje się piasek bądź gruz za darmo dostarczany. Praktycznie wygląda to tak, że piasek kupowany z zewnątrz albo pozyskiwany na miejscu kosztuje, są to koszty pozyskania (koparka, ładowarka), transportu, rozplantowania. Gruz natomiast, jeżeli trafia na składowisko, to jest on wysoko gabarytowy i nie nadaje się na przesypkę a w chwili zastosowania młynów, rozkruszany ma zastosowanie w budownictwie, drogownictwie. Stosowanie materiału inertnego jest konieczne (zapobiega zanieczyszczeniu okolicy przez lekkie frakcje odpadów z wysypiska, zapobiega wielu niekorzystnym zjawiskom związanym z obecnością zwierząt (ptaki) oraz wpływa korzystnie na procesy zachodzące w składowisku) i egzekwowaniem tego powinny się zająć odpowiednie służby miejskie, jego koszt wliczany jest w koszty eksploatacji składowiska i z danych ogólnych wynika, że materiał inertny stanowi około 20% objętości składowiska.

Dochód roczny (na podstawie powyższych założeń)

Dochód za przyjmowane odpady 5400 ton x 45zł

Dochód - pozostawiona opłata marszałkowska 5400x75zł           

243 000zł

405000

Dochód ze sprzedaży wyprodukowanego materiału inertnego 5400 ton x 30zł162 000zł
Łącznie dochód z pierwszego etapu wynosi810000zł

Tabela. 6. Średnie szacunkowe efekty ekonomiczne Etap I

etap II uruchomienia technologii izoling Etap II.

Uruchomienie produkcji materiałów rekultywacyjnych na bazie wytwarzanej masy Izoling. W tym celu istnieje potrzeba uruchomienia laboratorium zajmującego się:

 • Stałym monitoringiem wytwarzanej masy,
 • Opracowaniem materiału rekultywacyjnego (skład dodatków do masy Izoling zgodnych z technologią)

Przy produkcji z Izolingu materiału re-kultywacyjnego terenów(właściwości II kl. średniej gleby, nie mówimy o walorach użytkowych tylko o ekonomii), szacunkowa cena wynosi 35-80zł za tonę g-towego materiału, co w stosunku do innych materiałów (humus - 120/220zł za tonę + transport).

Powierzchnia terenu rekultywowanego przypadająca na 1 tonę IzolinguIlość rocznie uzyskanego surowca do pro-dukcji IzolinguRocznie tą metodą można zrekultywować teren o powierzchni
70 -100m25 400 tonOd 378 000 do 540 000 m2
Dochód roczny (na podstawie powyższych założeń)

Dochód za przyjmowane odpady 5400 ton x 45zł

Opłata marszałkowska 5400X75zł

243 000zł

405 000

Dochód ze sprzedaży wyprodukowanego materiału rekultywacyjnego 5400 ton x 80zł432 000zł

 Dochód z drugiego etapu wynosi

Razem z pozostawioną opłata marszałkowską

675 000zł

1080 000zł

Tabela. 7. Średnie szacunkowe efekty ekonomiczne Etap II

etap III uruchomienia technologii izoling Etap III.

Uruchomienie produkcji kołder Izolingowych służących do rekultywacji i rewitalizacji szlamowisk. Obecnie rekultywacja szlamowisk jest trudna i kosztowna. Na naszym terenie jest bardzo dużo nieużytków do rekultywacji, rozwiązanie tego problemu jest drogie i uciążliwe. Cena za m2 rekultywacji szlamowiska naszą metodą wynosi 120 zł i zawiera szereg kosztów dodatkowych materiałów takich jak worki jutowe (producent Lentex S.A.), zrzezy trzciny i inne rośliny, dodatki inne. Rekultywacja tą metodą jest wieloetapowa i zawiera się w okresie średnio 3 lat. Zysk dla zakładu tak jak w poprzednim punkcie jest uzależniony od wynegocjowanej umowy na rekultywacje danego terenu. Ważne jest nadmienienie, że koszty rekultywacji są konkurencyjne dla rekultywacji innymi metodami. Ze względów społecznych w rachunku ciągnionym uświadomienie społeczeństwu celowości selekcji odpadów przy pomocy uwidocznienia konkretnych zastosowań do tej pory niezagospodarowanych odpadów i wymiernych efektów, spowoduje udrożnienie selektywnej zbiórki makulatury (i innych), zwiększenie efektywnego jej wykorzystania jako surowiec wtórny dla zakładów papierniczych oraz jako surowiec do produkcji masy Izoling.

Powierzchnia rekultywowana przypadająca na 1 tonę IzolinguIlość rocznie uzyskanego surowca do produkcji IzolinguRocznie tą metodą można zrekultywować szlamowi-ska (tereny podmokłe) o powierzchni
40m25 400 ton216 000 m2

Koszt eksploatacji składowiska550 000 zł
Koszt przesypywania piaskiem 6 000 ton rocznie po 25 zł / tona150 000 zł
Przy wykorzystaniu masy Izoling ograniczenie ilości piasku do1500 ton rocznie37 500 zł
Zysk roczny112 500 zł

Tabela. 8. Efekty ekonomiczne związane z eksploatacją linii technologicznej izoling bezpośrednio przy składowisku odpadów komunalnych

Przychód roczny (Cena składowania za 1 tonę 50 zł)
Przy wykorzystaniu masy Izoling jako materiałów rekultywacyjnych rocznie oszczędność 18 000 m3 objętości tj. 5400 ton dodatkowo przyjętych odpadów270 000 zł dodatkowego przy-chodu rocznie
Przy dodatkowym przerobie tworzyw sztucznych (PET, plastiki, opakowania) cechujących się wysoką objętością w stosunku do masy (śr.7:1) przy około 14% ich zawartości w odpadach. Daje to rocznie 16 800m3 dodatkowej objętości na składowisku tj. 5040 ton dodatkowo przyjętych odpadów252 500 zł dodatkowego przychodu rocznie
Przychód roczny wynikający z pomniejszenia objętości deponowanych odpadów za pomocą technologii Izoling (Bez uwzględnienia dochodu z sprzedaży produkowanych materiałów rekultywacyjnych)Razem rocznie 522 500 zł

Tabela. 9. Przychody rocznie przy średniej selekcji 15%

Z powyższych informacji wynika, że technologia Izoling obejdzie się bez dotacji z zewnątrz, przyniesie wymierny zysk, stworzy dodatkowe miejsca pracy. W wyliczeniach nie ujęto przeróbki tworzyw sztucznych, która jest możliwa i może stanowić dodatkowy dochód dla zakładu.

Dodatkowe informacje

Informacje na temat Izolingu w prasie

Od 1997 roku w roku tak dużej powodzi gdzie górna warstwa gleby została spłukana do rzek a dobytek mieszkanców dotknietych powodzią został zniszczony (odzież, archiwa) prasa lokalna, a później ogólnopolska zainteresowała się wynalazkiem masy izolingu, czego efektem było szereg artykułów. Zapraszamy do zapoznania się z artykułami jakie do tej pory ukazały się na łamach prasy pod tym linkiem

Krótkie filmy ukazujące składowisko odpadów przed i po zastosowaniu masy IZOLING®

Komentarze:

Przykładowy komentarz
dodany 27 Lipiec 2007 przez admin

Jakiś komentarz

Ekonomika
dodany 12 Styczeń 2008 przez admin

 Technologia zagospodarowania odpadów komunalnych
                                         „IZOLING”

I. Cel opracowania  

         Celem opracowania jest wykazanie korzyści ekonomicznych w połączeniu z efektami ekologicznymi zastosowania technologii recyklingu odpadów komunalnych IZOLING w systemie gospodarki odpadami w obliczu planowanych, nowych uregulowań prawnych wymuszających na gminach obowiązek zwiększenia procentowego udziału recyklingu w strumieniu odpadów, między innymi poprzez podniesienie wysokości opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska tzw. opłaty marszałkowskiej.

II. Opis technologii

         Technologia IZOLING polega na wykorzystaniu części odpadów komunalnych nie dających się wykorzystać po procesie sortowania do użycia jako surowce wtórne, (takie jak mokre i zabrudzone kartony, gazety, szmaty, opakowania kartonowe po napojach i sokach inne odpady włókniste dotychczas nie sortowane), do produkcji masy IZOLING spełniającej wymogi gleby klasy C. Masa ta  może zostać wykorzystana zarówno w obiegu wewnętrznym składowania jako tzw. „przesypka” określonej partii odpadów zastępując w tym procesie ziemię bądź piasek ( a więc materiały które należy pozyskać lub  zakupić, przy prawidłowej eksploatacji składowiska - oszczędność pojemności ca 24%), jak też jako produkt możliwy do zbycia podmiotom realizującym procesy rekultywacji terenów poprzemysłowych. W tym drugim wariancie należy podkreślić szczególną konkurencyjność masy IZOLING wobec stosowanego powszechnie humusu polegającą na możliwości pokrywania i zatrawiania powierzchni stromych bez ryzyka ich wymywania przez opady atmosferyczne, a także na możliwości uzyskania porównywalnych efektów ekologicznych przy zastosowaniu warstwy masy IZOLINGU kilkakrotnie cieńszej od wymaganej warstwy humusu. Szczegółowy opis wariantów zastosowania produktu znajduje się w materiałach prezentacyjnych firmy IZOLING-AKAM dostępnych na stronie internetowej- http://www.izoling.pl

III. Założenia organizacyjne

         Linia technologiczna produkcji masy IZOLING wybudowana i zlokalizowana zostanie w pobliżu obiektu poddanego rekultywacji wskazanego przez Inwestora, jako istotne uzupełnienie ciągu technologicznego prowadzącego do uzyskania ze strumienia odpadów produktów użytecznych. 

IV. Założenia techniczne

         Zakupiona zostanie linia technologiczna o wydajności 3 tys. Mg/ rok z możliwością jej podwojenia poprzez zastosowania dwuzmianowego systemu pracy. Jako materiał wsadowy wykorzystane zostanie część odpadów z sortowni odpadów .  Dla stworzenia optymalnych warunków funkcjonowania linii technologicznej IZOLING należy przeanalizować proces sortowania w kontekście ewentualnego wydzielenia strumienia odpadów takich jak: tekstylia, opakowania wielomateriałowe, oraz zanieczyszczona makulatura. Rozważenia wymaga również aspekt bezpośredniej współpracy przyszłego użytkownika z producentami opakowań i Organizacjami Odzysku co mogłoby zaowocować znacznym zwiększeniem przychodów w postaci ekwiwalentu opłaty produktowej.

V. Założenia ekonomiczno – finansowe

         Analizę sporządzono dla pełnego7-mio letniego okresu  i III   kw 2007r w warunkach porównywalnych 2007r.
Koszt zakupu linii technologicznej  wraz z prawami korzystania z patentu wyniesie 560 tys. zł.
Inwestycja zostanie zrealizowana w IV kw. 2007r., a pierwsze efekty ekonomiczne pojawią się jeszcze w ostatnich tygodniach 2007r.
Stopień amortyzacji urządzenia przyjęto w metodzie liniowej na poziomie 15 %.
Koszty eksploatacji sprowadzają się do :
-          kosztów wynagrodzeń z narzutami 2 pracowników po 2500 zł/ m-c
-          kosztów zużycia energii elektrycznej przy zainstalowaniu mocy 3x 380V, 50 Hz, 65 kW, w 2007r uwzględniono opłatę przyłączeniową 
-          kosztów konserwacji i remontów na poziomie 10 tys/rok począwszy od roku 2008
-          kosztów ogólnego zarządu na poziomie 5% kosztów ogółem bez amortyzacji
Przychody z działalności określone zostały jako:
-          przychody z przyjęcia odpadów w cenie 50 zł/Mg wynikającej z kosztów składowania jakie musi ponieść właściciel odpadu w przypadku kierowania ich na składowisko z pominięciem procesu wykorzystania, pomniejszonych o wynegocjowany upust.
-          powiększenie ceny przyjęcia odpadów o aktualną wielkość tzw opłaty marszałkowskiej tj. 15,75zł/Mg za składowanie zmieszanych odpadów komunalnych, w wysokości 50% całej masy
-          przychody ze sprzedaży produktu w wysokości 30zł/Mg przy założeniu że zbyciu podlegać będzie 50% wyprodukowanego IZOLINGU tj. 1,5 tys Mg/rok.
-          przychody z ograniczenia kosztów zakupu materiału inertnego na przesypową warstwę technologiczną na składowisku odpadów. Założono że wykorzystanie do tego celu 50% masy IZOLING zastąpi 12 tys. Mg tego materiału koniecznego do zakupu w cenie 10 zł za Mg.
-          dodatkowym przychodem, jak już wspomniano, może być pozyskanie opłaty produktowej od producentów lub Organizacji Odzysku w przypadku przyjęcia odpadów z zewnątrz (np. opakowań wielomateriałowych) i wykonanie usługi ich przetworzenia. W niniejszej analizie pominięto jednak ten aspekt bowiem jest on uwarunkowany lokalną polityką przyszłego dysponenta linii technologicznej
Dla powyższych założeń sporządzono prognozę rachunku wyników w wersji porównawczej w latach 2007- 2008, oraz prognozę rachunku wyników w wersji kalkulacyjnej na lata 2007-2014. Na tej podstawie określono wartość zaktualizowaną netto przedsięwzięcia - NPV przy rocznej stopie dyskontowej 6% i wewnętrzną stopę zwrotu – IRR

VI. Omówienie wyników analizy

Analiza wykazuje że inwestycja charakteryzuje się wysoką efektywnością. Zaktualizowana wartość netto przedsięwzięcia NPV wynosi 323,9 tys. zł, a wewnętrzna stopa zwrotu IRR 23% , pomimo że autorzy opracowania z oczywistych względów nie uwzględnili w prognozie wpływów szeregu potencjalnych pozycji, których ewentualne pojawienie się w fazie rzeczywistego funkcjonowania linii technologicznej zależy w dużej mierze od samego jej dysponenta. Należy jednak podkreślić, że w aktualnym, a tym bardziej w przyszłym stanie prawnym nie ma alternatywy wobec stosowania w gospodarce odpadami szeroko rozumianego recyklingu. Wymuszeniu takiego stanu rzeczy będą służyły akty prawne,  których stosowanie zaskutkuje np. wzrostem opłat i kar za składowanie głównie odpadów posegregowanych. W nowym stanie prawnym (zatwierdzonym od 01,01.2008) opłacalność linii technologicznej IZOLING będzie znacznie wyższa od prognozowanej w niniejszej analizie.  Można również założyć wykonanie linii o znacznie większej wydajności jeżeli stosowanie proponowanej technologii znajdzie akceptacje.   W tym kontekście na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że szersze działania modernizacyjne mogą odbywać się z wykorzystaniem Funduszy Pomocowych .
                           
   Opracowanie:
Piotr Mężyk
Jan Kozubek
Mieczysław Gałęziowski

Wszelkie prawa zastrzeżone © Izoling-Akam Sp. z o.o. | Wykonanie jusnet.pl