Efekty

Wielozadaniowa sztuczna gleba

Odzyskiwanie obszarów pustynnych i zapylonych

IZOLING jest jedyną sprawdzoną glebą powstałą z odpadów, na której rośliny mogą się zakorzenić, rozpocząć wegetację nawet na obszarach o ekstremalnych warunkach, takich jak pustynie lub obszary silnie zdegradowane przez działalność człowieka:

 • obszary pustynne

 • komunalne wysypiska śmieci, tereny zanieczyszczone chemikaliami,

 • rekultywacja różnego rodzaju nieużytków (skalnych, piaskowo-żwirowych, szlamowych)

 • tereny poprzemysłowe o różnym pH (np. hałdy urobku)

Paliwo do produkcji energii

 • Po odpowiednim przetworzeniu zgodnie z koncepcją IZOLING, zużyte odpady można spalić i wykorzystać do uzyskania energii, gdy jest zbyt wysoki stopień „toksyczności”. W ten sposób, gdy masa nie nadaje się do rekultywacji problem staje się nowym źródłem dochodu.
 • Masa IZOLING jest wysokokalorycznym paliwem alternatywnym.
 • Pozostałości po spaleniu po odpowiednim przygotowaniu można wykorzystać jako nawóz dla roślin.

Wzmocnienie skarp

Właściwości masy IZOLING umożliwiają silne ukorzenienie roślin, co z kolei pomaga ustabilizować teren, np. przy budowie dróg i nasypów pod autostradami.

Korzyści Środowiskowe

Efekt ekonomiczny - wymierny zysk dla zakładów gospodarki odpadami polepszenie klimatu oraz Eko-system jakościowo znaczący

Jako jedyny materiał zdolny do zazielenienia obszarów pustynnych z piaskiem i pyłem.

Efekt naukowy - pozwalający na przeprowadzenie szeregu badań mających na celu udoskonalenie (optymalizację) i wdrożenie technologii IZOLING.

Wprowadzenie wymogów ochrony środowiska w wielu krajach wymusza selektywną zbiórkę odpadów u źródła oraz promuje technologie i metody odzyskiwania surowców.

Wdrożenie kompleksowej technologii IZOLING wiąże się nie tylko z redukcją kosztów eksploatacji składowisk i zysków ze sprzedaży masy IZOLING, ale także z edukacją ekologiczną społeczeństwa w zakresie segregacji i gospodarowania odpadami komunalnymi, a sama technologia, poprzez swoją rentowność, spełnia te cele i może generować, na każdym etapie stosowania, wymierne korzyści ekonomiczne.

Municipalities and cities have their own specificity of waste, which has a significant impact on the process of introducing the IZOLING technology.

Korzyści dla zarządzania odpadami

 • Poprawa wydajności przetwarzania odpadów, wymuszenie selektywnej zbiórki odpadów

 • Wykorzystanie materiałów odpadowych, które nie są poddawane recyklingowi lub wykorzystywane do innych celów

 • Zwiększenie pojemności składowisk odpadów

 • Zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowiska o 30%

 • Przedłużenie okresu eksploatacji istniejących i budowanych składowisk odpadów komunalnych oraz obniżenie ich kosztów operacyjnych

 • Tworzenie dodatkowych miejsc pracy w obiektach gospodarki odpadami/składowiskach odpadów

 • IZOLING może być stosowany jako warstwa obojętna do pokrywania odpadów komunalnych

 • IZOLING może być stosowany do rekultywacji nieużytków osadowych.- (szlamowisk - mokradeł)

 • Znacząca redukcja kosztów utrzymania składowisk odpadów. (zmniejszenie pożarowe)

Eko- świadomość

 • Edukacja ekologiczna społeczeństwa w zakresie segregacji i gospodarowania odpadami komunalnymi

 • Współczesne przepisy dotyczące ochrony środowiska wymuszają selektywną zbiórkę odpadów u źródła oraz promują technologie i metody odzyskiwania surowców i energii z nich.

 • Badania naukowe mogą być kontynuowane w celu poprawy jakości i optymalizacji wdrażania IZOLING.

Case: Rekultywacja zdegradowanego obszaru w Czeladzi, Poland